Utworzono: 11 marca 2014

Ostatnio zmodyfikowano: 23 lipca 2019

Autor: Anna Bogusz

„Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności”

drukuj

Wąbrzeski Dom Kultury ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności”

Rodzaj zamówienia publicznego: roboty budowlane

Zamawiający: Wąbrzeski Dom Kultury

Data ogłoszenia: 04.04.2019

Data i godzina składania ofert: 26.04.2019, godz. 10.00

Data i godzina otwarcia ofert: 26.04.2019, godz. 10.15

Miejsce złożenia oferty: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat pok. nr 16

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Projekt budowalny

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót

Załącznik nr 12 – Remont schodów

Załącznik nr 13 – Remont toalet

Unieważnienie postępowania

Wąbrzeski Dom Kultury ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności” w trybie zamówienia z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia publicznego: roboty budowlane

Zamawiający: Wąbrzeski Dom Kultury

Data ogłoszenia: 02.07.2019

Data i godzina składania ofert: 04.07.2019, godz. 10.00

Data i godzina otwarcia ofert: 04.07.2019, godz. 10.00

Miejsce złożenia oferty: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat pok. nr 18

Załączniki:

Zaproszenie do negocjacji

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Projekt budowlany

Załącznik nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót

Załącznik nr 10 – Remont schodów

Załącznik nr 11 – Remont toalet

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia