Podstawowym zadaniem Wąbrzeskiego Domu Kultury jest prowadzenie wielorakiej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury.

Zadanie to realizowane jest przede wszystkim poprzez:

  1. kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
  2. rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców Wąbrzeźna, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Zakres działalności Wąbrzeskiego Domu Kultury obejmuje w szczególności:

  1. edukację kulturalną poprzez prezentację w różnych farmach sztuki i kultury polskiej, także europejskiej i światowej;
  2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców;
  3. tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów;
  4. organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;
  5. tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;
  6. współpracę, w tym również międzynarodową, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki;
  7. rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł krajowej i światowej kinematografii;
  8. organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej;
  9. prowadzenie działalności oświatowej oraz organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń;
  10. prowadzenie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  11. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
  12. prowadzenie działalności turystyczno – rekreacyjnej (w tym Miejskiego Punktu Informacji, Podzamcza wraz z amfiteatrem);
  13. realizowanie i rozpowszechnianie materiałów filmowych w ramach działalności Miejskiej Telewizji Kablowej;
  14. prowadzenie izby muzealnej.

Zakres działania Wąbrzeskiego Domu Kultury obejmuje również:

  1. organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
  2. wynajem sal i pomieszczeń na cele biurowe i inne;
  3. organizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, bali, itp.);
  4. świadczenie usług gastronomicznych;
  5. prowadzenie ogródka letniego;
  6. świadczenie usług fonicznych i audiowizualnych;
  7. prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki, rękodzieła ludowego, materiałów plastycznych i innych artykułów użytku kulturalnego oraz materiałów promocyjnych Miasta Wąbrzeźna;
  8. świadczenie usług w zakresie działalności turystyczno – rekreacyjnej;
  9. realizowanie i rozpowszechnianie programu lokalnego, paska informacyjnego i telegazety Miejskiej Telewizji Kablowej;
  10. prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej;

Podstawą gospodarki finansowej Wąbrzeskiego Domu Kultury jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokiej dotacji Organizatora.

Przychodami Wąbrzeskiego Domu Kultury są:

  1. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;
  2. środki z funduszy Unii Europejskiej;
  3. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
  4. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  5. środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych, w tym w szczególności ze spadków, darowizn i zapisów;
  6. odsetki z lokat bankowych;
  7. przychody z innych źródeł.

Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów i zadań statutowych.