Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny. Jest to niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie wszelkich informacji o sprawach publicznych przez podmioty zobligowane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Właśnie te podmioty powinny udostępniać informacje o statusie prawnym lub formie prawnej, o organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, swojej strukturze własnościowej. Jak również na temat funkcjonowania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych. Podmioty powinny także informować o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania.

Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – art. 61. Powinno ono zapewniać dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo takie przysługuje każdemu z zastrzeżeniem informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

Podstawa prawna

Zakres udostępnionych informacji, a także podmioty zobligowane do ich udostępniania zawiera Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z 2001 roku z późniejszymi zmianami )

Zasady organizacji i funkcjonowania Biuletynu reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U 10 poz. 68 z 2007 roku)

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej podzielony został na poszczególne części, które dostępne są z poziomego menu mieszczącego się na górze strony. Niektóre elementy serwisu posiadają elementy zagnieżdżone do pierwszego poziomu, co oznacza, że element główny może posiadać podelementy, które wchodzą w jego skład. Dalsze poziomy zagnieżdżdzenia, o ile występują, wyświetlane sa w lewym panelu menu kontekstowego, przypisanego do danego głównego elementu nadrzędnego.

Serwis posiada własny system wyszukiwawczy. Nad górnym menu znajduje się pole, w którym można wpisać szukaną frazę. Wyszukiwanie informacji odbywa się porzez znalezienia któregokolwiek z podanych słów we wprowadzonych informacjach.

Długie dokumenty dzielone są na strony. Numery stron danego dokumentu, o ile posiada on stronicowanie przedstawione są u dołu każdej strony tego dokumentu. Aby przejść na żądaną stronę należy kliknąć jej numer lewym klawiszem myszy.