Kontrole przeprowadzone w WDK

Nazwa zadania audytowego: „Analiza prawidłowości funkcjonowania Wąbrzeskiego Domu Kultury w obszarze finansowym

Numer zadania audytowego: AW.1720/Z1/2013

Termin przeprowadzenia: 13 lutego – 15 kwietnia 2013 r.

Zalecenia pokontrolne:

Zalecenia zostały częściowo wprowadzone.

Nazwa zadania audytowego: „Kontrola płatnika składek ZUS

Numer zadania audytowego: 562022050010

Termin przeprowadzenia: 23 sierpnia – 29 września 2022 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zalecenia zostały wprowadzone.