„Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności”

Wąbrzeski Dom Kultury ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności”

Rodzaj zamówienia publicznego: roboty budowlane

Zamawiający: Wąbrzeski Dom Kultury

Data ogłoszenia: 04.04.2019

Data i godzina składania ofert: 26.04.2019, godz. 10.00

Data i godzina otwarcia ofert: 26.04.2019, godz. 10.15

Miejsce złożenia oferty: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat pok. nr 16

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Projekt budowalny

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót

Załącznik nr 12 – Remont schodów

Załącznik nr 13 – Remont toalet

Unieważnienie postępowania

Wąbrzeski Dom Kultury ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności” w trybie zamówienia z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia publicznego: roboty budowlane

Zamawiający: Wąbrzeski Dom Kultury

Data ogłoszenia: 02.07.2019

Data i godzina składania ofert: 04.07.2019, godz. 10.00

Data i godzina otwarcia ofert: 04.07.2019, godz. 10.00

Miejsce złożenia oferty: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat pok. nr 18

Załączniki:

Zaproszenie do negocjacji

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Projekt budowlany

Załącznik nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót

Załącznik nr 10 – Remont schodów

Załącznik nr 11 – Remont toalet

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia