§ 5

 1. Dyrektor kieruje pracą Wąbrzeskiego Domu Kultury, a w szczególności:
  1. określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Wąbrzeskiego Domu Kultury,
  2. dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, koordynuje działalność i kieruje pracą pracowników zatrudnionych w Wąbrzeskim Domu Kultury,
  3. realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników,
  4. ustala plan pracy Wąbrzeskiego Domu Kultury,
  5. zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania przepisów prawa,
  6. występuje do władz Gminy Miasto Wąbrzeźno z projektami uchwał i zarządzeń związanych z działalnością oraz funkcjonowaniem Wąbrzeskiego Domu Kultury.
 2. Do wyłącznych kompetencji dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury należy:
  • reprezentacja (składanie wszelkich oświadczeń woli w zakresie zobowiązań i zarządzania mieniem),
  • prowadzenie działalności finansowej oraz dbanie o należyte, rzetelne i legalne wydatkowanie powierzonych środków,
  • sporządzanie rocznych planów pracy oraz dbanie o prawidłową ich realizację,
  • zawieranie wszelkich umów związanych z działalnością bieżącą Wąbrzeskiego Domu Kultury.
 3. Dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury jest zobowiązany do:
  • ustalania założeń do planów działalności i planów finansowych Wąbrzeskiego Domu Kultury zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi,
  • kontroli wykonywania zadań oraz własnych zaleceń i zarządzeń,
  • rozstrzygania sporów i wątpliwości powstałych w trakcie realizacji zadań,
  • nadzoru kontroli i koordynacji działań pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych,
  • prowadzenia prawidłowej gospodarki środkami rzeczowymi i budżetowymi oraz ponoszenia z tego tytułu pełnej odpowiedzialność.

 

§ 6

 1. Do obowiązków pracownika instytucji należy:
  1. dbanie o prawidłowe sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań statutowych Wąbrzeskiego Domu Kultury, przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy,
  2. przestrzeganie prawa,
  3. dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników pracy,
  4. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego,
  5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz interesantami,
  6. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  7. przestrzeganie ustalonego porządku i czasu pracy,
  8. dbałość o dobro instytucji, ochrona jego mienia oraz racjonalne i zgodne z przeznaczeniem jego użytkowanie,
  9. gospodarność i oszczędność na rzecz Wąbrzeskiego Domu Kultury,
  10. niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zauważonym w Wąbrzeskim Domu Kultury wypadku przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,
  11. zachowanie tajemnicy informacji organizacyjnych zakładu, którego ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  12. należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy,
  13. godne zachowanie się w miejscu pracy i poza nim,
  14. noszenie podczas imprez identyfikatora według ustalonego wzoru,
  15. obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wszelkich zmianach w:
   • swoich danych osobowych, a w szczególności o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku przy pracy,
   • stanie rodzinnym lub danych dotyczących osób pozostających na utrzymaniu pracownika, warunkujących nabycie lub utratę właściwych świadczeń.