Rozdział VIII

Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownikówa

 

§ 32

 1. Karą porządkową za przewinienie mniejszej wagi jest upomnienie.
 2. Karę upomnienia wymierza dyrektor, zawiadamiając pracownika na piśmie.

 

§ 33

 1. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana.

 

Rozdział IX

Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne

 

§ 34

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych przepisami Kodeksu Pracy.
 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

§ 35

 1. Urlopu udziela się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
 2. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przełożonego i dyrektora z wyłączeniem urlopu na żądanie, który nie wymaga zgody przełożonego i dyrektora.
 3. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.
 4. Do okresów zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiaru urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
 5. W przypadku pozostania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

 

§ 36

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy, w roku kalendarzowym pracę, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
 3. W przypadku zmiany pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego wymiar urlopu ustala się zgodnie z art. 1551 § 1-2 Kodeksu Pracy.

 

§ 37

 1. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 2. Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop udziela się najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Obowiązek ten nie dotyczy urlopu na żądanie.
 3. Przesunięcie zaplanowanego urlopu może nastąpić na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami.
 4. Przesunięcie pracownikowi urlopu przez dyrektora jest możliwe tylko z powodu szczególnych potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika w pracy spowodowałaby poważne zakłócenie w toku pracy.

 

§ 38

Przed rozpoczęciem urlopu pracownik załatwia przydzielone mu do wykonania sprawy, a sprawy nie załatwione przekazuje osobie wskazanej przez przełożonego.

 

§ 39

 1. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
  1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  3. powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  4. urlopu macierzyńskiego,

  pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

 

§ 40

Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi względami, może być udzielany urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.