§ 11

 1. Ustala się następujący rozkład czasu pracy:
  1. na stanowiskach biurowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,
  2. na stanowiskach działu Administracji i Gastronomii, Animacji Kultury i Promocji Miasta, Miejskiej Telewizji Kablowej – równoważny czas pracy.

 

§ 12

Praca w godzinach nadliczbowych może nastąpić w szczególnych przypadkach na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

 

§ 13

 1. Godziną nadliczbową jest godzina wykonywana ponad art. 151 Kodeksu Pracy, wykonywana ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. Dyrektor bądź upoważniona osoba może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych i pisemnie potwierdzić tą godzinę najpóźniej w ciągu 2 dni od jej zaistnienia (załącznik nr 1).
 2. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego pracownikowi przysługuje, według jego wyboru, w tym samym wymiarze czas wolny od pracy – na jego wniosek (załącznik nr 2).

§ 14

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy mogą być ustalone przez dyrektora indywidualnie, w zależności od charakteru pracy pracownika.

 

§ 15

 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godz.22:00 a 6:00 rano.
 2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 16

Harmonogram pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają kierownicy proporcjonalnie dla poszczególnych stanowisk pracy.

 

§ 17

 1. 1. Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają wpisem na liście obecności.
 2. 2. W instytucji wprowadza się zakaz pozostawania w miejscu pracy poza godzinami pracy bez wyraźnej zgody dyrektora.
 3. 3. Na terenie Wąbrzeskiego Domu Kultury poza godzinami pracy mogą przebywać:
  • dyrektor,
  • główny księgowy,
  • kierownicy poszczególnych działów,
  • pracownicy na polecenie dyrektora lub kierownika działu,
  • inne osoby za zgodą dyrektora lub głównego księgowego.

 

§ 18

W przypadku wyjścia pracowników w godzinach pracy w celach służbowych należy odnotować godzinę wyjścia i powrotu w książce „Ewidencja wyjść służbowych”.