Regulamin Pracy

Wąbrzeskiego Domu Kultury

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

W oparciu o art. 104 §1 Kodeksu Pracy ustala się Regulamin Pracy zwany dalej „regulaminem” określający prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą pracowników Wąbrzeskiego Domu Kultury bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko pracy.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. pracodawcy – rozumie się dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury,
 2. przełożonego – rozumie się kierowników poszczególnych działów Wąbrzeskiego Domu Kultury,
 3. instytucji – rozumie się Wąbrzeski Dom Kultury,
 4. pracownikach – rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umów cywilno-prawnych.

 

Rozdział II

 

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

 

§ 3

 1. Do obowiązków instytucji należy:
  1. zapoznanie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi,
  2. organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiągnięcie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji należytej efektywności oraz jakości pracy,
  3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. zapewnienie porządku i dyscypliny pracy,
  5. terminowej wypłaty wynagrodzeń za pracę,
  6. umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  7. zaspokojenie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,
  8. kształtowanie dobrej atmosfery pracy,
  9. stworzenie sprzyjających warunków do wprowadzenia nowych metod i technik pracy oraz dokonywania przez pracowników usprawnień w pracy.

 

§ 4

 1. Obowiązki przełożonego:
  1. przełożony powinien wykazać troskę o poszanowanie osobistej godności pracownika oraz powinien dbać o właściwą atmosferę wśród pracowników,
  2. przełożony w szczególności organizuje pracę w sposób zapewniający pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy oraz podejmuje działania sprzyjające rozwijaniu inicjatywy oraz samodzielności pracowników w realizacji powierzonych im zadań,
  3. zapewnia przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
  4. ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  5. przełożony ponosi odpowiedzialność za pracę podległego mu zespołu pracowników oraz dba o sprawne i terminowe załatwianie spraw w kierowanej komórce organizacyjnej,
  6. przełożony udziela podległym pracownikom pomocy w wypełnianiu ich obowiązków służbowych,
  7. sporządza harmonogram czasu pracy na kolejny miesiąc i dostarcza go do działu kadr,
  8. do 5 dnia każdego miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym przedstawia dyrektorowi instytucji rozliczenie czasu pracy.