Rozdział IV

 

Obsługa interesantów

 

§ 19

Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie w godzinach pracy instytucji.

 

§ 20

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-16:00.

 

§ 21

 1. Pracownicy załatwiający sprawy interesantów zobowiązani są do:
  1. przestrzegania zasad przewidzianych w przepisach Kodeksu Pracy oraz innych przepisach mających na celu usprawnienie obsługi interesantów,
  2. udzielenie dokładnych informacji o stanie załatwionych spraw,
  3. uzupełnienie w miarę możliwości we własnym zakresie brakujących informacji,
  4. systematyczne usprawnianie form obsługi interesantów.

 

Rozdział V

 

Wyjazdy służbowe

 

§ 22

 1. Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez przełożonego poza miejscowością stanowiącą siedzibę instytucji, w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.
 2. Koszty podróży służbowej na terenie kraju i zagranicą rozlicza się w oparciu o obowiązujące przepisy.
 3. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w czasie podróży służbowej, następuje po przedłożeniu rozliczenia wyjazdu służbowego potwierdzonego merytorycznie przez przełożonego.

 

Rozdział VI

Porządek i dyscyplina pracy

 

§ 23

 1. Pracownicy bez względu na rodzaj i zajmowane stanowisko przestrzegają ogólnie przyjętych zasad porządku i dyscypliny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie:
  1. pracownicy punktualnie rozpoczynają i podpisują listę obecności przed rozpoczęciem pracy,
  2. listę obecności sprawdza pracownik działu kadr,
  3. dokonywanie zmian lub dopisków w liście obecności przez pracowników jest zabronione,
  4. o niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik uprzedza przełożonego lub pracownika działu kadr,
  5. o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania, poza określonymi przypadkami, pracownik zobowiązany jest powiadomić instytucję pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym: telefonicznie, przez inne osoby lub przez pocztę. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego,
  6. niedotrzymanie terminu określonego wyżej jest usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności,
  7. w razie nieobecności z powodu choroby własnej, leczenia uzdrowiskowego oraz opieki nad chorym członkiem rodziny – pracownik zobowiązany jest doręczyć zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy,
  8. pracownik może korzystać w roku kalendarzowym z 4 dni urlopu na żądanie w terminie wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

§ 24

 1. Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy w szczególności:
  1. niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,
  2. odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia (decyzji) lekarza, komisji lekarskiej lub inspektora sanitarnego, jeżeli pracownik nie zostanie zatrudniony przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia,
  3. leczenie uzdrowiskowe jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  4. choroba członka rodziny pracownika, wymagająca sprawowania opieki osobistej,
  5. okoliczność wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  6. konieczność odpoczynku po nocnej podróży służbowej, w granicach nie przekraczających 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli pracownik nie korzystał z miejsca sypialnego.

 

§ 25

Za czas nieobecności w pracy pracownikowi przysługuje zasiłek na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub wynagrodzenie.

 

§ 26

Pracownikowi nie wolno opuszczać w czasie godzin pracy miejsca pracy bez zgody dyrektora lub bezpośredniego przełożonego. Zwolnienie to powinno być odpracowane. Czas odpracowania ustala się bezpośrednio z dyrektorem lub przełożonym.

 

§ 27

 1. Pracownik opuszczający pomieszczenie, w którym pracuje, każdorazowo informuje jednego ze współpracowników o miejscu swojego pobytu i godzinie powrotu.
 2. W przypadku gdy pracownik sam zajmuje pomieszczenie umieszcza odpowiednią informację na drzwiach.

 

§ 28

Spożywanie napojów alkoholowych podczas pracy przez pracowników na terenie instytucji jest zabronione. Pracowników będących w stanie nietrzeźwości nie dopuszcza się do wykonywania pracy, stosując odpowiednie kary dyscyplinarne.

 

§ 29

Po zakończeniu pracy, pracownik opuszcza budynek instytucji po uprzednim uporządkowaniu stanowiska pracy, zabezpieczeniu szaf i biurek z aktami oraz sprawdzeniu urządzeń mogących być źródłem pożaru lub szkód.

 

§ 30

Wynoszenie z budynku instytucji inwentarza stanowiącego własność instytucji jest niedopuszczalne. Natomiast jego wypożyczenie może mieć miejsce za pisemną zgodą dyrektora. Za spowodowanie szkód materialnych na mieniu Wąbrzeskiego Domu Kultury pracownik odpowiada według zasad określonych w art. 114-127 Kodeksu Pracy.

 

Rozdział VII

Nagrody i wyróżnienia

 

§ 31

 1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy przyczyniają się szczególnie do wykonania zadań instytucji mogą być przyznane wyróżnienia i nagrody, a mianowicie:
  1. pochwała pisemna,
  2. premia roczna.