Rozdział XIII

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

 

§ 52

 1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do:
  1. ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  2. prowadzenia systematycznie szkolenia pracowników w zakresie BHP,
  3. organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  4. kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
  5. wydania pracownikom przed rozpoczęciem pracy odzieży i obuwia roboczego,
  6. wskazania pracownikowi odpowiednio zapieczonego miejsca na przechowywanie odzieży, obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych narzędzi pracy.

 

§ 53

Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniom wstępnym w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają także szkoleniom okresowym.

 

§ 54

 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania takiej pracy, zawiadamiając o tym bezpośredniego przełożonego.
 2. Za czas powstrzymywania się od pracy w/w sytuacji lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

 

§ 55

 1. Pracownik po zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania podpisuje stosowne oświadczenie, które dołączane jest do akt osobowych.
 2. Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od 01.02.2014 r.

 

§ 56

Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika Regulamin i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.

 

§ 57

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.